Biografische Coaching voor volwassenen

Ieder mens is een scheppend, creatief wezen dat zichzelf uitdrukt in een unieke levensloop. Je biografie vertelt waar je vandaan komt, waar je bent en waar je naar op weg bent. Biografiewerk gaat dus over jouw leven; over het verleden, over het nu en over de toekomst.
In het dagelijks leven staan we meestal niet zo vaak stil bij onze eigen levensloop.
Maar er zijn perioden waarin dat wel gebeurt, waarin je antwoorden zoekt op vragen over je leven.
Biografiewerk is een uitdaging om vanuit deze bewustwordingsvragen jezelf richting te geven op de weg die je nog te gaan hebt. De gesprekken helpen om jezelf te leren kennen en je leven in de hand te nemen vanuit dit zelfinzicht.
Juist als je vastloopt, op een kruising staat, opnieuw richting wilt bepalen en je je wilt herbezinnen, is het fijn als er iemand actief naar je luistert, verhelderende vragen stelt en je bemoedigt en stimuleert om op weg te gaan in een nieuwe kijkrichting.
Vaak lukt het om juist door of na een crisis of ziekte de autonome levenskoers te (her)vinden. Biografiewerk kan in dit proces helpen en ondersteunen.

Werkwijze
• Het begint met een vraag
We beginnen met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek proberen we samen een vraag te formuleren waarin het thema dat jou bezig houdt duidelijk naar voren komt. De vraag is het vertrekpunt. Misschien heb je al een duidelijke vraag en kunnen we aan de hand daarvan onderzoeken welk biografisch traject bij je vraag aansluit.
Om recht te doen aan je specifieke vraag bied ik een aantal biografische gespreksvormen en opdrachten aan.

• Biografisch zelfportret
Dit traject is een onderzoek naar de verschillende gebieden in je leven en hoe je daarmee omgaat: je lichaam en fysieke omgeving, je gewoonten, vitaliteit en overtuigingen, daar waarvan jij afkeer hebt of juist naar verlangt, wat jou uniek maakt, hoe jij sturing aan je leven geeft en wat je drijfveren en kwaliteiten zijn.
Het opstellen van een plan van aanpak sluit het traject af.

• Levenslooponderzoek
In levensloopgesprekken onderzoek je elke levensfase van zeven jaar in je leven.
Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van vragen die toegespitst zijn op deze fasen. Dit traject is gebaseerd op wetmatigheden in de levensloop en je eigen unieke weg door deze fasen heen. Het begint met een heldere vraag en sluit af met een gesprek over de gevonden essentie.

• Biografisch Drieluik
Hierbij onderzoek je een concrete gebeurtenis in je leven.
Met drie eenvoudige tekeningen breng je deze gebeurtenis in beeld.
Door de situatie buiten jezelf te plaatsen kunnen we er samen naar kijken.
Met gerichte vragen gaan we dieper op het verhaal in, waardoor de gebeurtenis in bredere context bekeken en begrepen kan worden. In het gesprek (of de gesprekken) hierover kan er nieuw licht op de situatie komen en kan duidelijk worden hoe deze gebeurtenis verband heeft met je levensverhaal. Hierdoor krijg je richting in wat jou nu te doen staat.

Het blijkt dat een combinatie van actief beeldende therapie en biografische coaching heel goed mogelijk is.