Algemene voorwaarden
voor de actief beeldende therapie

Aanmelding
Aanmelding gebeurt telefonisch of via e-mail. U wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of een intake. Tijdens de intake worden de behandeldoelen vastgesteld en afspraken gemaakt over het verloop van de therapie.
Ook informeer ik u over de algemene praktijkregelingen.
Als beide partijen overeenstemming bereiken en u akkoord gaat met de voorwaarden dan verbindt u zich aan dit traject.
Dit zal worden vastgelegd middels een behandelovereenkomst tussen de partijen.
De behandelovereenkomst kan altijd opgezegd worden in onderling overleg.

Toestemming
Voor aanvang van de therapie wordt u gevraagd een Toestemmingsformulier te tekenen, waarin u akkoord gaat met behandeling volgens de actief beeldende speltherapie.
Voor cliënten vanaf 16 jaar is het niet nodig om een Toestemmingsformulier voor de therapie door de ouders of verzorgers te laten tekenen.
In het geval van scheiding zullen de beide gezaghebbende ouders het toestemmingsformulier moeten tekenen.

Evaluatie
Na afloop van de therapie stuur ik u een evaluatieformulier met betrekking tot de kwaliteit van mijn werk. Ik verzoek u vriendelijk hieraan mee te werken, omdat dit deel uitmaakt van de kwaliteitswaarborg, zoals deze door de beroepsverenigingen wordt gevraagd.

Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)
Gegevens van cliënten worden behandeld volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (privacywetgeving).
Een uitgebreid privacyreglement kunt u opvragen bij de praktijk.

Zwijgplicht en toestemming
Als therapeut ben ik gebonden aan de zwijgplicht, die deel uitmaakt van het beroepsgeheim. Dit betekent dat zonder uw schriftelijke toestemming geen informatie over u, uw zoon of dochter mag worden verstrekt aan derden.
In geval van super- en intervisie en voor onderzoeks- en onderwijsdoelen zullen uw gegevens zeer vertrouwelijk en met inachtneming van de regels van privacy worden behandeld.

WGBO en behandelovereenkomst
De wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bevat regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. Op basis van de WGBO is de behandelovereenkomst opgesteld. In de wet is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhoudingsplicht van cliëntgegevens.

Vergoedingen zorgverzekeraar
Enkele zorgverzekeraars vergoeden de sessies geheel of gedeeltelijk, via de aanvullende verzekering. De vergoedingen vallen onder de aanvullende zorgverzekering als “psychosociale hulpverlening/ondersteuning of alternatieve hulpverlening”. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding.

Klachtenprocedure en Wkkgz
De leden van de beroepsvereniging Sampo voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg en Sampo heeft een klachtenregelement in een collectieve regeling via de NVAZ, waaraan mijn praktijk is gebonden.

Beroepsvereniging
Als actief beeldende therapeut ben ik aangesloten bij SAMPO, Beroepsvereniging voor actief beeldende therapeuten en daardoor gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Tuchtregistratie van de beroepsvereniging.